Начало

Общински детски комплекс гр.Елхово е основан през 1990 година с постановление № 43 на МС от 01.06.1990 година.


По смисъла на чл.49, ал.1,т.1 от ЗПУО Общински детски комплекс град Елхово е център за подкрепа за личностно развитие с Заповед № РД -645 от 27.09.2016 година от Кмета на община Елхово.

Чрез разнообразието на форми и гъвкавост в характера на дейността, ЦПЛР-Общински детски комплекс е основно място за професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие, за икономическа култура, за спортна култура, здравно образование, превенции и противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и наркомания.

ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 19 годишна възраст в община Елхово, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Специално внимание се обръща на работата с деца в неравностойно социално положение, като за целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на местната власт.

Основна стратегическа цел на институцията:

Създаване на условия за привличане на деца и ученици в извънучилищни дейности, насочени към пълноценно осмисляне на свободното време, стимулиране на интересите и въображението, както и развитие на способностите и дарованията.

Подцели на институцията

Ⅰ. Утвърждаване на ЦПЛР – Общински детски комплекс като специализирано звено в образователната система в областта на спорта, науката и изкуствата.
Ⅱ. Създаване на оптимални условия за развитие на специфичните потребности и интереси на децата и учениците в свободното им време.